messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

บริการข้อมูล
facebook
อบต.โคกกลาง

สถิติ sitemap
วันนี้ 34
เดือนนี้679
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)15,535
ทั้งหมด 50,651

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โคกกลาง[21 มีนาคม 2567]
การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ[20 มีนาคม 2567]
โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[12 มีนาคม 2567]
ระงับเหตุไฟไหม้ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5[18 ธันวาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายไกรลาศ ทองทวี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
นายไกรลาศ ทองทวี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ